Ασφάλεια


Ασφάλεια

Η πίεση του υγραερίου στις δεξαμενές είναι εξαιρετικά χαμηλή(2-3 psi). Οι προδιαγραφές των δεξαμενών είναι για αντοχή πάνω από 34psi και σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο ασφαλιστικό που απαιτείται κατά την τοποθέτηση, το οποίο δεν επιτρέπει σε καμία συνθήκη την αύξηση της πίεσης στη δεξαμενή πάνω από 17,65psi, καθιστούν τη δεξαμενή του υγραερίου ασφαλέστερη (+200%) από την αντίστοιχη δεξαμενή βενζίνης. Πέραν των απαραίτητων πιστοποιήσεων των δεξαμενών, η ασφάλεια επιτυγχάνεται με: το ασφαλιστικό υπερβολικής πίεσης, την αντεπίστροφη βαλβίδα, δύο (2) ηλεκτροβαλβίδες, τη βαλβίδα υπερβολικής ροής και το αεροστεγές περικάλυμμα αυτών, τα οποία διασφαλίζουν τη λειτουργία.

Επίσημα crash tests αποδεικνύουν πως, σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουσης, φωτιάς ή ανατροπής του οχήματος, η εγκατάσταση του υγραερίου παραμένει ανέπαφη, απαλείφοντας ενδεχόμενο κίνδυνο.